نحوه برخورد کارکنان شرکت در تماس های تلفنی
نحوه برخورد کارکنان شرکت در مراجعات حضوری
ارائه خدمات الکترونیکی شامل پرداخت الکترونیکی و ثبت درخواست
انجام به موقع سفارش ها
دقت و سرعت در انجام سفارش ها (تعداد سهام و قیمت)
نظم و ترتیب موجود در شرکت کارگزاری رضوی
ثبت رأی  مشاهده نتایج
دی ان ان