نام و نام خانوادگی ســـــمت نمایــــــنده توضیحات
علیرضا نجف پور کردی

رئیس هیات مدیره

شرکت مسکن و عمران قدس رضوی

غیر موظف
نیما ملایی

عضو هیات مدیره

شرکت نان قدس رضوی

غیر موظف
یوسف پاشانژاد

نائب رییس و مدیر عامل

شرکت بین المللی عمران رضوی

موظف

دی ان ان