نام و نام خانوادگی ســـــمت نمایــــــنده توضیحات
علیرضا حیدرزاده هنزایی

رئیس هیات مدیره

شرکت مسکن و عمران قدس رضوی

موظف
کمال خانزاده

نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

شرکت نان قدس رضوی

موظف
یوسف پاشانژاد

عضو هیات مدیره

شرکت بین المللی عمران رضوی

غیر موظف

دی ان ان