نام و نام خانوادگی ســـــمت نمایــــــنده توضیحات
علیرضا نجف پور کردی

رئیس هیات مدیره

آستان قدس رضوی

غیر موظف
نیما ملایی

عضو هیات مدیره

سازمان اقتصادی رضوی

غیر موظف
یوسف پاشانژاد

نائب رییس و مدیر عامل

شرکت نان قدس رضوی

موظف

دی ان ان