اختیار ملی مس 310  ١٢٦    ٩٣مسكن زاينده رود  ٣,١٠٠    ٢,١٠٠اختیار پاکشو 307  ١٧١    ٤٠اختیار بانک صادرات 310  ١٣٨    ٢٢صنعتی آبگینه  ٦٣٠    ٦٠گسترش صنایع پیام  ٧٠٦    ٦٦احیاء سپاهان  ٤,٩٨٨    ٣٢٢تجهيزات ‌هپكو  ٥٧٧    ٢٩غذايي مينو  ٦,٤٤٧    ٣٠٧گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران  ٥,٦٧٧    ٢٧٠آ س پ  ١,٦٧٠    ٧٩گروه صنايع بهشهر ایران(تقدم)  ٩٩٤    ٤٠اختیار مخابرات 310  ١٧٤    ٧گلوكزان  ٣٦,٣٤٨    ١,٤٥٣مهرام  ٧,٣٠٦    ٢٩٢دشت مرغاب  ٩,٧٧١    ٣٨٨سالمين  ٢,٥٧٥    ١٠٢گرجي  ٨,٥٥٩    ٣٣٨لبنيات پاك  ٤,٥٨٣    ١٨٠نيرو كلر  ٤,٦٣٧    ١٨٢
ايران تاير(تقدم)  ٣,٢٣٤    ٣,٢٤٤پتروشيمي آبادان(تقدم)  ٢,٩٩٣    (٣,٧٠٠)سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال  ١,٩٩٩    (٢٧٠)تجهیز نیروی زنگان  ٢,١١٩    (٢٨٤)فارسیت اهواز  ٢,٢٢٢    (٢٨٨)دام پارس(تقدم)  ٣,٩٠٩    (٢٨٣)بانک پاسارگاد(تقدم)  ٥٨٧    (٤٢)بانك گردشگري  ١,٣٤٤    (٧٩)گاز لوله  ٣,٤٥٩    (١٩٧)نیرو سرمایه  ١,٨٠٦    (٩٤)
 • اخبار
 • گزارش تحليلي
 • گزارش مجامع
 • گزارش روزانه

 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧٢,٣٣٩.٨       تغييرات :  (٤٣٨.٦)

 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
اختیار ملی مس 310 ١٢٦ ٩٣ ٢٨١.٨٢
مسكن زاينده رود ٣,١٠٠ ٢,١٠٠ ٢١٠
اختیار پاکشو 307 ١٧١ ٤٠ ٣٠.٥٣
اختیار بانک صادرات 310 ١٣٨ ٢٢ ١٨.٩٧
صنعتی آبگینه ٦٣٠ ٦٠ ١٠.٥٣
گسترش صنایع پیام ٧٠٦ ٦٦ ١٠.٣١
احیاء سپاهان ٤,٩٨٨ ٣٢٢ ٦.٩
تجهيزات ‌هپكو ٥٧٧ ٢٩ ٥.٢٩
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٥٥٥ (٢)
ريال عربستان ٧٠٩ ٠
دلار آمريكا ٢,٦٦١ ٠
پوند ٤,٤١٧ (١)
يورو ٣,٤٩٢ ٣,١٤٣
درهم امارات ٧٢٤ ٠
دلار كانادا ٢,٤٤٨ ١
دلار استراليا ٢,٤٨٥ ٠
 • فلزات سنگين
عنوان قیمت تغییرات
هر اونس طلا ١,٢٨٦ (١)
هر اونس نقره ١٩ ٠
روي ٢,٣٥٩ ٠
آلومينيوم ٢,٠٦٠ ٠
قلع ٢١,٨٥٠ ٠
سرب ٢,٢٥٩ ٠
نيكل ١٨,٤٥٥ ٠
مس ٦,٩٩٥ ٠
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
Djstoxx 50 ٣,١٧٢ ٠
FTSE 100 ٦,٨١٩ ٠
Nikkei ١٥,٤٦٨ ٤٣
S&P 500 ٢,٠٠٣ ٠
Dow Jones ١٧,٠٩٨ ٠
 
 
 
بورس انرژی کدال بورس کالا ب
© 2012 Razavi Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com