شیشه قزوین  ٤,٥٠٠    ٣٩٩ایرانیت  ٢,٥٠٠    ٢٠٦عمران فارس(تقدم)  ١,٠٠٥    ٦٤توريستي آبادگران(تقدم)  ١,٣٨٣    ٨٤تسهيلات مسكن خرداد 93  ٧٤٢,٤٢٠    ٣٦,١٩٤تسهيلات مسكن اسفند 92  ٧٤٧,١٠٨    ٣٦,٣٨٧تسهيلات مسكن فروردین 93  ٧٤٤,٢٥٣    ٣٦,٢٤٥مرجان كار  ٤,٨٢٩    ٢٣٥تسهيلات مسكن ارديبهشت 92  ٥٧٤,٨٣٣    ٢٧,٩٦٩تسهيلات مسكن آبان 93  ٧٤٥,٧٥١    ٣٦,٢٥٢تسهيلات مسكن مرداد 93  ٧٣٨,١٨٢    ٣٥,٨٦٨تسهيلات مسكن مهر 93  ٧٣٦,٩١٣    ٣٥,٦٥٧تسهيلات مسكن شهریور 93  ٧٣٩,٩٨١    ٣٥,٧٧١تسهيلات مسكن اسفند 93  ٧٤٥,٨٠٣    ٣٦,٠٣٦تسهيلات مسكن اردیبهشت 93  ٧٣٦,٠٥٤    ٣٥,٥٥٠تسهيلات مسكن آذر 93  ٧٤٢,٥٧٤    ٣٥,٨٣٠تسهيلات مسكن مرداد 92  ٧٣٠,٨٥١    ٣٥,٢٥٨مهندسي راه آهن  ٩,٠٤٨    ٤٣٦تسهيلات مسكن مهر 92  ٧٢٨,٣٢٧    ٣٥,٠٤٥تسهيلات مسكن دی 93  ٧٤١,٢٤٣    ٣٥,٦٠٥
فروشگاه ديوكس  ١,١٠٥    (٢٣٠)بیمه کوثر  ١,٨٠٣    (١٩٨)آلومتک  ٦٢٠    (٦٧)منگنز ايران(تقدم)  ٢,٠٩٤    (١٨١)صنعت روی زنگان  ١,٨٣٩    (١٢٩)سيمان فارس و خوزستان  ١,٩٤٩    (١٣٦)کود شيميائی اوره لردگان  ١,٤١١    (٩٨)فولاد افزا سپاهان  ٥,٥٤٠    (٣٨٠)سرمايه گذاري ملي ايران(تقدم)  ٦٧٧    (٤٦)مالی و اعتباری توسعه  ٧٠٠    (٤٥)
 • اخبار
 • گزارش تحليلي
 • گزارش مجامع
 • گزارش روزانه

 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٦٦,٢١٥.٤       تغييرات :  (٣٢٥.٢)

 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
شیشه قزوین ٤,٥٠٠ ٣٩٩ ٩.٧٣
ایرانیت ٢,٥٠٠ ٢٠٦ ٨.٩٨
عمران فارس(تقدم) ١,٠٠٥ ٦٤ ٦.٨
توريستي آبادگران(تقدم) ١,٣٨٣ ٨٤ ٦.٤٧
تسهيلات مسكن خرداد 93 ٧٤٢,٤٢٠ ٣٦,١٩٤ ٥.١٢
تسهيلات مسكن اسفند 92 ٧٤٧,١٠٨ ٣٦,٣٨٧ ٥.١٢
تسهيلات مسكن فروردین 93 ٧٤٤,٢٥٣ ٣٦,٢٤٥ ٥.١٢
مرجان كار ٤,٨٢٩ ٢٣٥ ٥.١٢
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٣٨٢ ٠
ريال عربستان ٧٥٥ ٠
دلار آمريكا ٢,٨٣٣ ٠
پوند ٤,٣٠٢ ٠
يورو ٣,٠٨١ ٠
درهم امارات ٧٧١ ٠
دلار كانادا ٢,٣٢٦ ٠
دلار استراليا ٢,٢١٧ ٠
 • فلزات سنگين
عنوان قیمت تغییرات
هر اونس طلا ١,١٧٨ ٠
هر اونس نقره ١٥ ٠
روي ٢,٢٢٢ ٠
آلومينيوم ١,٨١٠ ٠
قلع ١٥,٦٥٠ ٠
سرب ٢,٠٥٣ ٠
نيكل ١٢,٨٦٠ ٠
مس ٦,٠٢٥ ٠
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
Djstoxx 50 ٣,٧١٣ (٥)
FTSE 100 ٧,٠٧٠ ٠
Nikkei ٢,٠٠٢ (١٨,٠٠٠)
S&P 500 ٢,١١٧ ٠
Dow Jones ١٨,٠٨٠ ١٦,٢٧٢
 
 
 
بورس انرژی کدال بورس کالا ب
© 2012 Razavi Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com