تهران شيمي  ١٥,١٠٢    ٣,٦٧٣فرآوري معدني  ٥,٤٠٣    ٨٦١سرمايه گذاري ملت  ٨٠٩    ٧٧چرخشگر(تقدم)  ١,٢٦٧    ٩٥ايران ياسا(تقدم)  ١٦,٠٠٠    ١,١٩٤ايران خودرو(تقدم)  ١,٣٤٣    ٩٩سرمايه گذاري اعتبار ايرانيان  ٢,٣٤٢    ١١٩تسهيلات مسكن تیر 90  ٧٢٣,٨٨٨    ٣٥,٩٦٥تسهيلات مسكن آذر 90  ٧٢٦,٠٤٦    ٣٥,٨٨٧تسهيلات مسكن ارديبهشت 90  ٧١٦,٤٥٤    ٣٥,٢٦٦تسهيلات مسكن مهر 91  ٧٢٢,٩١٠    ٣٥,١٠٣تدبیرگران فارس و خوزستان  ٢,٧٠٧    ١٣١پالایش نفت شیراز  ١٧,٤١٠    ٨٤١ذوب آهن اصفهان  ٤,١٢٥    ١٩٩نفت پاسارگاد  ٢٩,٤٨٢    ١,٤٢٢زرین معدن آسیا  ٥,٢٢٥    ٢٥٢كي بي سي  ١٧,٦٤٦    ٨٤٤اعتلاء البرز  ٤,٧٧٧    ٢٢٨بیمه میهن  ١,٦٣٧    ٧٨فولاد يزد  ٧,١٤٠    ٣٤٠
صندوق بازنشستگي(تقدم)  ٢,١٦٤    (١٠٧)شهد  ٢٠,٦٧٤    (٨٦١)چين چين  ١٦,٣١٢    (٦٧٦)پارس شهاب  ١١,٠٣٤    (٤٥٧)پگاه اصفهان  ٥,٤٥٩    (٢٢٦)تراكتور سازي   ٣,٠٧٨    (١٢٧)ايران دارو  ٨,٧٣١    (٣٦٠)سرمايه گذاري سديد  ٣,٦١٤    (١٤٨)آبسال  ٤,٩٢٤    (٢٠١)سيمان دورود  ١٩,٧٧٤    (٨٠٠)
 • اخبار
 • گزارش تحليلي
 • گزارش مجامع
 • گزارش روزانه

 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧٥,٠٣٥.٣       تغييرات :  ٨٧٥.٣

 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
تهران شيمي ١٥,١٠٢ ٣,٦٧٣ ٣٢.١٤
فرآوري معدني ٥,٤٠٣ ٨٦١ ١٨.٩٦
سرمايه گذاري ملت ٨٠٩ ٧٧ ١٠.٥٢
چرخشگر(تقدم) ١,٢٦٧ ٩٥ ٨.١١
ايران ياسا(تقدم) ١٦,٠٠٠ ١,١٩٤ ٨.٠٦
ايران خودرو(تقدم) ١,٣٤٣ ٩٩ ٧.٩٦
سرمايه گذاري اعتبار ايرانيان ٢,٣٤٢ ١١٩ ٥.٣٥
تسهيلات مسكن تیر 90 ٧٢٣,٨٨٨ ٣٥,٩٦٥ ٥.٢٣
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٤٩٠ ٠
ريال عربستان ٦٧٩ ٠
دلار آمريكا ٢,٥٥٠ ٠
پوند ٤,٢٨٢ ٠
يورو ٣,٥٢٣ ٠
درهم امارات ٦٩٤ ٠
دلار كانادا ٢,٣١٤ ٠
دلار استراليا ٢,٣٧٩ ٠
 • فلزات سنگين
عنوان قیمت تغییرات
هر اونس طلا ١,٢٨٦ (٣)
هر اونس نقره ١٩ ٠
روي ٢,٠٥٧ ٠
آلومينيوم ١,٨٨٥ ٠
قلع ٢٣,٣٢٠ ٠
سرب ٢,١٢١ ٠
نيكل ١٧,٩٨٥ ٠
مس ٦,٦٣١ ٠
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
Djstoxx 50 ٣,١٥٥ ٠
FTSE 100 ٦,٦٢٥ ٠
Nikkei ١٤,٦٠٨ ٩٢
S&P 500 ١,٨٦٤ ٠
Dow Jones ١٦,٤٠٨ ٠
 
 
 
بورس انرژی کدال بورس کالا ب
© 2012 Razavi Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com