اختیار مخابرات 310  ٢٢    ٣بیمه اتکایی ایرانیان  ١,٥٠٠    ١٠٠سرمايه گذاري نفت  ٢,٠٠٥    ١١٣پتروشيمي اميركبير  ٤,٦٩٩    ٢٥٣فروشگاه ديوكس  ١,٨٢٧    ٩٦تسهيلات مسكن خرداد 93  ٩٥٠,٢٩١    ٤٨,٦٥٥قند چهار محال  ٣,٥٩٥    ١٧٢ایرانول  ١١,٩٠٩    ٥٦٧بانك گردشگري  ١,٦٨٦    ٨٠گسترش تجارت ایرانیان  ١,٠٠٦    ٤٧تکادو  ٣,١٨٩    ١٤٢کارخانجات صنعتی آزمایش  ٦٩٠    ٢٩سيمان اردبيل  ١٥,١٨٨    ٦٠٧دارو ابوريحان  ١٧,٤٧٣    ٦٩٨املاح ايران  ١٠,١١٥    ٤٠٤داملران  ٩,٤٤٥    ٣٧٧داروسازي اسوه  ١٠,١٢٥    ٤٠٤داروسازي امين  ١٠,٥٠٨    ٤١٩گروه صنايع بهشهر  ٢,٠٠٧    ٨٠كشتيراني ايران  ٤,٢٤١    ١٦٩
اختیار پاکشو 307  ١    (٢٠١)كاشي حافظ  ٤,٠٨٦    (٣,٠٨٤)احیا صنایع خراسان  ١,٠٥٩    (١٩٥)اختیار غدیر 310  ٨٥    (١٢)نفت پارس(تقدم)  ١٠,٧٣٩    (٩١٣)پتروشيمي فارابي(تقدم)  ١١,٦٧١    (٩٧٩)شرکت سرمایه گذاری خوارزمی(تقدم)  ٥٥٠    (٤٤)پتروشیمی مارون  ٣٤,١٦٣    (١,٧٩٨)مرجان كار  ٦,٤٥٣    (٣٣٧)تولید دارو  ١١,١٤٦    (٥٨٠)
 • اخبار
 • گزارش تحليلي
 • گزارش مجامع
 • گزارش روزانه

 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧٤,٨٤١.٦       تغييرات :  ٣١٥.٥

 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
اختیار مخابرات 310 ٢٢ ٣ ١٥.٧٩
بیمه اتکایی ایرانیان ١,٥٠٠ ١٠٠ ٧.١٤
سرمايه گذاري نفت ٢,٠٠٥ ١١٣ ٥.٩٧
پتروشيمي اميركبير ٤,٦٩٩ ٢٥٣ ٥.٦٩
فروشگاه ديوكس ١,٨٢٧ ٩٦ ٥.٥٥
تسهيلات مسكن خرداد 93 ٩٥٠,٢٩١ ٤٨,٦٥٥ ٥.٤
قند چهار محال ٣,٥٩٥ ١٧٢ ٥.٠٢
ایرانول ١١,٩٠٩ ٥٦٧ ٥
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٥٧٩ ٥
ريال عربستان ٦٩٧ ١
دلار آمريكا ٢,٦١٦ ٥
پوند ٤,٤٦٦ ٦
يورو ٣,٥٢٣ (٩)
درهم امارات ٧١٢ ١
دلار كانادا ٢,٤٣٨ ٧
دلار استراليا ٢,٤٦٧ ١٧
 • فلزات سنگين
عنوان قیمت تغییرات
روي ٢,٣٧٠ ٦٤
آلومينيوم ١,٩٥٠ (٣٠)
قلع ٢٢,١٠٥ (٥٠)
سرب ٢,٢٠٦ ٣٢
نيكل ١٨,٩٢٥ ٢٠٠
مس ٧,٠٦٠ ٧١
 
 
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
Djstoxx 50 ٣,١٣٧ ٠
FTSE 100 ٦,٧٢٨ ٠
Nikkei ١٥,٣٧٣ ٠
S&P 500 ١,٩٧٣ ٠
Dow Jones ١,٩٧٣ ٠
 
 
 
بورس انرژی کدال بورس کالا ب
© 2012 Razavi Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com