تکادو  ٣,٢٧٠    ٣٢٥شیشه قزوین  ٨,٨٠٠    ٨٠٣سیمان مجد خواف  ٦٢٩    ٤١کیسون  ٩٣٢    ٥٤روان فن آور  ٩,٣١١    ٥٠٢روز دارو  ٤,٩٤٣    ٢٥٠تهران شيمي  ٣١,٣٤٢    ١,٥٦٧سيمان خاش  ٦,٦٢٤    ٣٣١دشت مرغاب  ٨,٦٣٩    ٤٣١قند شيرين  ٣,٤٢٠    ١٧٠چين چين  ٥,٣٨٠    ٢٦٧توسعه آذربايجان  ١,٩٦٠    ٩٧شيميايي فارس  ٤,٩٥١    ٢٤٥قند اصفهان  ٢,٠٢١    ١٠٠سايپا آذين  ٣,٨٠٠    ١٨٦ماشين سازي نيرومحركه  ١,٦٩٨    ٨٣پارس مينو  ٢,٧٨٩    ١٣٦بانك صادرات  ٩١٥    ٤٤خاك چيني  ٨,٤٠٦    ٤٠٤مسکن شمالغرب  ١,٨٧٤    ٩٠
پارس دارو  ١١,٤١١    (٢,٩١٧)صنعتی دریایی ایران  ٢,٢٢٦    (٣٤٩)پتروشیمی زنجان  ١,٥١٣    (٢٠٠)آبادگران ایران -کیش  ١,٢٨٠    (١٢٠)كف  ١,٥٢٠    (١٣٨)آهن و فولاد میلاد  ٨٢٥    (٧٠)ملي مس  ١,٧٠٦    (١٣٨)سيمان كارون  ٤,٣٢٢    (٣٣٦)سرمايه گذاري نيرو(تقدم)  ١١٨    (٧)لوله و تجهیزات سدید  ٢,٤٢٨    (١٤١)
 • اخبار
 • گزارش تحليلي
 • گزارش مجامع
 • گزارش روزانه

 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٦٦,٧٨٠.٧       تغييرات :  ٢٩١.٢

 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
تکادو ٣,٢٧٠ ٣٢٥ ١١.٠٤
شیشه قزوین ٨,٨٠٠ ٨٠٣ ١٠.٠٤
سیمان مجد خواف ٦٢٩ ٤١ ٦.٩٧
کیسون ٩٣٢ ٥٤ ٦.١٥
روان فن آور ٩,٣١١ ٥٠٢ ٥.٧
روز دارو ٤,٩٤٣ ٢٥٠ ٥.٣٣
تهران شيمي ٣١,٣٤٢ ١,٥٦٧ ٥.٢٦
سيمان خاش ٦,٦٢٤ ٣٣١ ٥.٢٦
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٣٩٥ ٠
ريال عربستان ٧٨٨ ٠
دلار آمريكا ٢,٩٥٦ ٠
پوند ٤,٦١٦ ١٥
يورو ٣,٢٧٦ ١
درهم امارات ٨٠٤ ٠
دلار كانادا ٢,٢٨٦ ١٦
دلار استراليا ٢,١٦٧ ١٠
 • فلزات سنگين
عنوان قیمت تغییرات
هر اونس طلا ١,٠٩٧ ٣
هر اونس نقره ١٤ ٠
روي ١,٩٥٧ ٢٤
آلومينيوم ١,٧١٥ (٥)
قلع ١٦,٢٧٥ ٨٧٥
سرب ١,٧٠٣ ١٣
نيكل ١١,١٨٠ ٢٥٥
مس ٥,٢٣٩ ٤٩
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
FTSE 100 ٦,٥٥٥ ٥٠
Nikkei ٢٠,٢١٠ ٥٢
S&P 500 ٢,٠٩٣ ٢٦
Dow Jones ١٧,٦٣٠ ١٩٠
 
 
 
 
بورس انرژی کدال بورس کالا ب
© 2012 Razavi Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com