کشتیرانی دریا بندر  ٦,٨٣١    ٣,٠٥٣تولیدی پلاستیران  ٦٩٦    ١٤٢داروسازي امين  ٤,٩٨٣    ٥٤٧فلات ایرانیان  ٢,٩٩٦    ٣٢٦بانک قوامین  ١,٨٤٥    ١٣٦سایر بورس انرژی  ١٢,٨٧٩    ٨٠٨بیمه رازی  ١,١٠٠    ٦٢بيمه ما  ٢,٠٧٦    ١٠٠همکاران سیستم  ٤,٣٩٤    ٢١٠توسعه و عمران کرمان  ٧,٤١٢    ٣٥٤شرکت گروه فن آوا  ٣,٣٦٣    ١٦٠گسترش تجارت ایرانیان  ١,٠١٥    ٤٨بانك گردشگري(تقدم)  ٥٧٨    ٢٧الحاوی  ٣,٦٢٧    ١٥٧تهران شيمي  ١٤,٤١٥    ٥٧٦گرجي  ٨,٩٣٨    ٣٥٧سپنتا  ١٢,٣٦٩    ٤٩٤انفورماتيك  ١٠,٢٠٦    ٤٠٧تامين ماسه  ٧,٩٣٨    ٣١٢توس گستر  ٣,١١٣    ١٢٢
اختیار ‌چادرملو 310  ٣٦٤    (٦٠٦)اختیار بانك ملت 310  ٧٢    (٧٩)اختیار مخابرات 310  ١٦٠    (١٢٧)آلومتک  ١,٠٥٠    (١٩١)س.آرين توسكا  ٦٠٢    (١٠٥)نظام مهندسی  ٧٠٦    (١٠٦)پامچال  ٢٢,٠٧٤    (٢,٩١٧)بهشت پارس  ١,٠٨٦    (١٤٠)سیمان مجد خواف  ٩٣٩    (١٠٨)کود شيميائی اوره لردگان(تقدم)  ٣٠٥    (٣٢)
 • اخبار
 • گزارش تحليلي
 • گزارش مجامع
 • گزارش روزانه

 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧٤,١٣٢.٨       تغييرات :  ٢٣.٧

 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
کشتیرانی دریا بندر ٦,٨٣١ ٣,٠٥٣ ٨٠.٨١
تولیدی پلاستیران ٦٩٦ ١٤٢ ٢٥.٦٣
داروسازي امين ٤,٩٨٣ ٥٤٧ ١٢.٣٣
فلات ایرانیان ٢,٩٩٦ ٣٢٦ ١٢.٢١
بانک قوامین ١,٨٤٥ ١٣٦ ٧.٩٦
سایر بورس انرژی ١٢,٨٧٩ ٨٠٨ ٦.٦٩
بیمه رازی ١,١٠٠ ٦٢ ٥.٩٧
بيمه ما ٢,٠٧٦ ١٠٠ ٥.٠٦
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٤٩٧ (٧)
ريال عربستان ٧١١ ٠
دلار آمريكا ٢,٦٦٩ ٠
پوند ٤,٣٠٤ (١٣)
يورو ٣,٣٩٧ (٢٢)
درهم امارات ٧٢٧ ١
دلار كانادا ٢,٣٧٩ ١٢
دلار استراليا ٢,٣٤٧ (٦)
 • فلزات سنگين
عنوان قیمت تغییرات
هر اونس طلا ١,٢٤٨ ٠
هر اونس نقره ١٧ ٠
روي ٢,١٨٨ (٣٤)
آلومينيوم ٢,٠٩٥ ٥
قلع ١٩,٥٠٠ ١٠٠
سرب ١,٩٩٩ (١٣)
نيكل ١٥,٢٢٥ (٩٠)
مس ٦,٦٦٠ ٤٥
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
Djstoxx 50 ٢,٩٩١ ٦٤
FTSE 100 ٦,٣٧٢ ١٠٥
Nikkei ١٥,٠٦٩ ١٣٠
S&P 500 ١,٩٤١ ٣٧
Dow Jones ١٦,٦١٤ ٢١٥
 
 
 
بورس انرژی کدال بورس کالا ب
© 2012 Razavi Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com