کود شيميائی اوره لردگان  ٢,٠٥٠    ٢٤١کارکنان بانک  ١,٨٨٠    ١٦٤بانك كارآفرين(تقدم)  ١,٨٠٠    ١٤٠سیمان سبزوار  ١,٥٩١    ٩٠تکادو  ٢,٩٤٦    ١٦٢سیمان مجد خواف  ١,١٥٤    ٦٢تسهيلات مسكن خرداد 91  ٧١٧,٤٥٥    ٣٥,٢٢٨تسهيلات مسكن اسفند 92  ٧٢٣,٤١٨    ٣٥,٤٩٦تسهيلات مسكن دی 90  ٧١٢,٧٣٣    ٣٤,٩٠٦تسهيلات مسكن تیر 91  ٧١٩,٤١٥    ٣٥,١٣٢تسهيلات مسكن ارديبهشت 90  ٧٠٥,٤٢٤    ٣٤,٣٣٦تسهيلات مسكن فروردين 91  ٧١٨,٠٠٢    ٣٤,٨٧٤بیمه میهن  ١,٦٦٩    ٨١نفت لاوان  ٢٣,٣٨٠    ١,١٣٢تسهيلات مسكن فروردین 93  ٧١٨,٤٦٨    ٣٤,٧٣٣بیمه سامان  ٢,٤٠٤    ١١٦تسهيلات مسكن آبان 92  ٧٢٢,٥٥١    ٣٤,٦٩٣عمران و توسعه شاهد  ٢,٤٠٠    ١١٥گسترش سرمايه گذاري ايرانيان  ١,٨٤٩    ٨٨بیمه نوین  ١,٨٢٨    ٨٧
صنعتی بهپاک  ٤,٠١٥    (٤٥١)چرخشگر(تقدم)  ١,١٤٣    (٩٢)صنعتي مينو  ٢٠,٥٧٣    (١,٠٨٢)مهندسي راه آهن  ١٢,٠٦١    (٦٣٢)پتروشيمي اميركبير  ٦,٤٩١    (٣١٨)چين چين  ١٥,٦٣٧    (٦٥١)سايپا آذين  ٣,٤٨٨    (١٤٥)ليزينگ ايرانيان  ١,٤٧٠    (٦١)محور خودرو  ٢,٥١١    (١٠٤)دوده صنعتي پارس  ٤,١٧٨    (١٧٣)
 • اخبار
 • گزارش تحليلي
 • گزارش مجامع
 • گزارش روزانه

 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧٥,٩٨٠.٥       تغييرات :  ٢٤٥.٣

 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
کود شيميائی اوره لردگان ٢,٠٥٠ ٢٤١ ١٣.٣٢
کارکنان بانک ١,٨٨٠ ١٦٤ ٩.٥٦
بانك كارآفرين(تقدم) ١,٨٠٠ ١٤٠ ٨.٤٣
سیمان سبزوار ١,٥٩١ ٩٠ ٦
تکادو ٢,٩٤٦ ١٦٢ ٥.٨٢
سیمان مجد خواف ١,١٥٤ ٦٢ ٥.٦٨
تسهيلات مسكن خرداد 91 ٧١٧,٤٥٥ ٣٥,٢٢٨ ٥.١٦
تسهيلات مسكن اسفند 92 ٧٢٣,٤١٨ ٣٥,٤٩٦ ٥.١٦
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٤٨٥ (١)
ريال عربستان ٦٨٠ ١
دلار آمريكا ٢,٥٥١ ٠
پوند ٤,٢٥٨ (٢٦)
يورو ٣,٥٢٠ (٣)
درهم امارات ٦٩٤ (٦,٢٥٢)
دلار كانادا ٢,٣١٥ ١
دلار استراليا ٢,٣٨٥ ٧
 • فلزات سنگين
عنوان قیمت تغییرات
هر اونس طلا ١,٢٨٤ (٣)
هر اونس نقره ١٩ ٠
روي ٢,٠٦٧ ١٠
آلومينيوم ١٨٩ (١,٦٩٦)
قلع ٢,٣٦٧ (٢٠,٩٥٣)
سرب ٢,١٣٣ ١٢
نيكل ١٨,٢٣٠ ٢٤٥
مس ٢,١٣٣ (٤,٤٩٨)
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
Djstoxx 50 ٣,١٩٩ ٤٤
FTSE 100 ٦,٦٨١ ٥٦
Nikkei ١٤,٤٧١ (٧٧)
S&P 500 ١,٨٧٩ ٨
Dow Jones ١٦,٥١٤ ٦٥
 
 
 
بورس انرژی کدال بورس کالا ب
© 2012 Razavi Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com